EKO SUTIYANTONama: EKO SUTIYANTO
Jabatan: KAUR KESEJAHTERAAN RAKYAT
NIP: -

NAMA   :  EKO SUTIYANTO

TGL LHR  :  PATI,19-10-1987

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

AGAMA               : ISLAM 

PENDIDIKAN      : SLTA

MASA BHAKTI    :  21-05-2016 S/D 19-10-2047